Month: August 2017

Where I Roam: Kyoto & Nara

ภาพวาดสีน้ำสถานที่ต่างๆของเมืองเกียวโตและนารา มีแต่วิวจ้ะ เพราะคนไม่สวยเท่าวิว วาดและระบายเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้ว เก็บมาเรื่อย